Language and Comments

Language and Comments

Language

I have had hard time deciding the language for this blog. After the Beijing Olympics I got lots of requests to write in English and I have met some real nice people thru these pages. But sometimes I talk about totally Finnish things, refer to Finnish publica­tions etc. where it makes much more sense to write in my native tongue.

Thus, at the moment, I’ve made a decision to use both, depending on the context. Mostly this will remain in English. Please bear in mind that this is a personal blog; I will simply write about things which interest/intrigue me. Someone might say this is a biased view — no, it is my view.

Commentary is welcome in any language regardless of the post in question. But play nice. (Too) foul language and personal attacks will not be tolerated and will be moderated out.

Kielestä

Tämä blogi on pääsään­töi­sesti englan­niksi. Kirjoitan ristiin, kieltä vaihdellen, aiheesta riippuen. Puhtaasti tekniset, pohdis­ke­levat jutus­telut englan­niksi, mutta asiat joissa selkeästi viittaan meidän omaan mediaamme etc. suomeksi. Huomaa: tämä on henki­lö­koh­tainen blogi. Kirjoitan asioista jotka minua kiinnos­tavat — en siis välttä­mättä pyri esitte­lemään jonkun asian tiimoilta kaikkia näkökulmia jotka asiaan voisivat liittyä.

Suomeksi kirjoit­ta­mi­sessa on etunsa – lukija­kunta on varmasti laajempi ja tyyty­väi­sempi. Mutta: puhues­samme esim. tekijä­noi­keuk­sista tai monista alaamme liitty­vistä asioista ja epäkoh­dista on selvä etu, että puhun myös maamme rajojen ulkopuo­li­sille lukijoille. Tiedän, että jotkut tämän blogin jutut ovat erittäin luettuja myös muilla kielia­lueilla ja että useisiin juttuihini viitataan myös aika paljon. Hemmetti, onhan jopa LA Times pyytänyt blogin kommen­teissa anteeksi idiot­ti­maista käytöstään. :-)

Konkreet­tinen osoitus tuli viime Vuoden Lehti­kuvat palkin­to­gaa­lassa, kun ruotsa­laiset kollegat tulivat terveh­timään ja sanoivat: “Kiitos, sinun blogisi on se lähde, josta tiedämme mitä Suomessa tapahtuu…” Vaikkei tietysti pidä paikkaansa ehkä näin, yritän ottaa tämän myös huomioon.

Toivot­ta­vasti lukijani ymmär­tävät tämän – ja kommen­tointi on aina terve­tul­lutta luonnol­li­sesti aivan millä kielellä itsestä hyvältä tuntuu.

Kommentit vaativat hyväk­synnän, tyypil­li­sesti lähes 99% päätyy hyväksytyksi.
Voimakkaat henki­lö­koh­tai­suuksiin menevät hyökkäykset ja täysin asiat­toman kielen­käytön jätän julkaisematta.