Lightroom- ja Multimediakurssi

Lightroom- ja Multimediakurssi

_RKK0404

Nyt kesäkuun alussa pidän Lahdessa LAMK:in avoimella puolella kaksi kurssia, jotka voisivat kiinnostaa. Lightroom (2pv + ennak­ko­tehtävä) ja multi­me­dia­ker­ronta (5pv + harjoitustyö).

Lightroom: 13–14.6 (9–16) 30€, alv 0%

Multi­me­dia­ker­ronta:9–10.6 ja 15–17.6 (9–16) 60€, alv 0%

_RKK0410Kuten päivä­mää­ristä näkyy, kurssit menevät limittäin, eli jopa molem­mille voi halutessaan osallistua, mutta kurssit ovat siis täysin erillisiä.

Light­roo­missa harjoit­te­lemme ohjelman alusta alkaen lävitse ja tarkas­te­lemme tyypil­lisiä työnkulkuja, jotta valokuvien editointi olisi mahdol­li­simman sujuvaa.

Multi­me­diassa käymme lävitse äänen ja video­kuvan perusteet, sekä leikkaamme pienen harjoi­tustyön FCX-ohjel­malla. Edeltävää kokemusta videosta ei tarvita, mutta järjes­tel­mä­ka­meran tuntemus ja valoku­vauksen perusteet pitää olla hallussa.

Kurssit ovat melko inten­sii­visiä, joten poissao­lo­päivät eivät ole mahdol­lisia ja osanot­ta­ja­määrä on rajattu 14 (LR) ja 12 (Multi­media) oppilaaseen. Molem­mille kursseille on vielä muutama paikka tilaa.

Ilmoit­tau­tu­miset yllä olevien linkkien kautta.

_RKK2215Allekir­joit­ta­neella koko viime vuosi on kulunut opiskelun ja opetta­misen merkeissä. Olen raken­tanut opiske­lu­ko­ko­nai­suutta ja koulu­tus­oh­jelmaa visuaa­li­sesta tarinan­ker­ron­nasta. Tästä suuri kiitos JOKES, jonka apuraha on suurelta osin tämän mahdol­lis­tanut. Aiheesta lisää varmasti myöhemmin, mutta pientä esimakua voi löytää Journa­listiin pari viikkoa sitten kirjoit­ta­mastani kolum­nista.

Tämän lisäksi opetan mm. Lahdessa Muotoi­luins­ti­tuu­tissa (LAMK) valoku­va­puo­lella ja koulutan sekä yrityksiä, että yksityisiä toimi­joita. Aihepiiri on kaikisssa sama eli visuaa­liset työnkulut, video, multi­media ja niihin liittyvät asiat. Nämä kaksi kurssia ovat näillä näkymin ainoat, joita opetan tänä vuonna JA jotka ovat kenelle tahansa avoimia.

Alla vähän esimakua siitä, mitä harjoi­tus­työnä saattaa syntyä, ylpeä opettaja hyrisee ja pyörit­telee silmiään. LAMK:n toisen vuosi­kurssin opiske­lijan Teea Saanion (julk. hänen luvallaan) ensim­mäinen kosketus videon kanssa tekemiseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.