Lightroom-työnkulku

Lightroom-työnkulku

Opettaessani sanon usein, että Light­roomin kunnol­linen haltuunotto on paras sijoitus, mitä valoku­vaaja voi itselleen ja työlleen tehdä. Olen opettanut useissa eri paikoissa ja törmännyt jatku­vasti samaan ongelmaan kuvaa­jilla, oli kyse sitten amatöö­reistä tai ammat­ti­lai­sista: ymmärrys työnkulun sujuvuu­desta ja merki­tyk­sestä proses­sissa ontuu pahasti.

Ihmiset kuvaavat välillä jpg:tä, välillä RAW:ta, nimeävät kuvat miten sattuu ja tallen­tavat lähim­mälle koneessa kiinni olevalle levylle. Nykymaa­ilman kuvamää­rillä — joista suuri osa tulee esimer­kiksi puheli­mesta — loppu­tulos on hetken päästä aivan autuas kaaos, josta kukaan ei löydä yhtään mitään. Tai sitten tehdään erilaisia versioita, resoluution ja käyttö­tar­koi­tuksen mukaan, ja kun vuosien jälkeen kuvia etsii, origi­naa­li­kuvat ovat kateissa. Ja varmuus­ko­pioiden tekeminen on monille “pitäis vissiin tehdä” ‑asia.

Niinpä päätimme järjestää parin viikon­lopun inten­sii­vi­kurssin aiheesta meillä Opistolla.

Kurssi pohjaa Lighroomiin, josta kokemukseni opettajana on, että monet sitä käyttävät, mutta usein sisäis­tä­mättä, miten ohjelma oikeasti ajattelee ja miten se säädetään toimimaan optimaa­li­sesti. Tähän pureu­dumme kurssilla toden teolla.

Toinen taustalla oleva ajatus on, että koska LR on muuttunut hyvinkin paljon kuluneen vuoden aikana, niin niillä opiske­li­joilla, joita olen opettanut meidän aiemmin esim. meidän päivä­lin­jal­lamme, on mahdol­lisuus tulla hakemaan hieman lisäoppia ja kertaamaan.

Kurssin sisältö ja rakenne

Kurssi jakautuu kahteen viikonloppuun. 

Ensim­mäisenä viikon­loppuna käymme lävitse työkulun LR-ympäris­tössä ja parhaat tavat ohjelman käytössä. Tähän kuuluu mm. kuvien tuonti, käsittely ja toimitus eteenpäin asiak­kaalle, print­taa­minen ohjel­masta, maskaa­misen perusteet, integrointi Photos­hopin kanssa, collec­tionien ja smartcol­lec­tionien luominen ja käyttö, presettien toiminta, etc.

Ensim­mäinen viikon­loppu ei vaadi aiempaa kokemusta ohjelman käytöstä. mutta Adobe Bridge/ (ACR) tai Photo­mec­hanic pitäisi olla joten­kuten tuttuja.

Toinen viikon­loppu on edisty­neem­mälle käyttä­jälle — ja ensim­mäinen viikon­loppu antaa tähän riittävät valmiudet . Aiheina mm. presettien ja profiilien luominen, hallittu ja sujuva työnkulku alusta loppuun, työnkulun automa­ti­sointi, varmuus­ko­piointi, kameran ja näytön profi­lointi, värien­hal­linta, älykkäät maskauspre­setit ja adaptii­vinen kohinanpoisto.

(Pienet muutokset sisäl­löissä mahdollisia.) 

Etäopetus: jotta kurssista saa mahdol­li­simman paljon irti, pitäisi joko Adobe Bridge tai Photo­mec­hanic olla tuttuja, ennenkuin siirrymme Lighroomin käyttöön. Tämän takia pidämme kahtena edeltävänä tiistaina (8.11 ja 15.11 klo 18–20) lyhyen verkko-opetus­session, jossa tutus­tumme Adobe Bridge ohjelmaan ja sen käyttöön/rooliin sujuvassa, ammat­ti­mai­sessa työnkulussa. 

Ensim­mäinen tiistai on opetus-/luen­to­tyyp­pinen, toinen tiistai varattu kysymyk­sille ja mahdol­listen ongelmien ratkaisuun.

Etäsessiot ovat ilmaisia mikäli haluat tulla tutus­tumaan ja vielä harkita, olisiko tämä kurssi sinua varten. 

(Huomioi, että kontak­tio­pe­tukseen otan 15 opiske­lijaa, ilmoittautumisjärjestyksessä).

Mukaan tarvittavat välineet

Etäses­sioihin osallis­tu­miseen riittää oma kone videolla ja äänellä. Käytämme Googlen Meet-ohjelmaa, linkki tulee ilmoit­tau­tu­misen jälkeen. 

Adobe Bridge on hyvä olla asennettuna, muttei pakol­linen. Ohjelma tulee mukana kaikissa Adoben CC-paketeissa.

Kontak­ti­vii­kon­lop­puina voi käyttää koulun koneita ja ohjelmia, tai omaa kannet­tavaa konetta, mikäli siihen on asennettu Br ja Lr. Light­roo­mista käytämme ns. classic versiota, ei CC-versiota (puhumme näistä lisää sitten kurssilla, kuten muutenkin koko LR-ekosysteemistä).

Lisäksi tarvitset ulkopuo­lisen kovalevyn (USB), jossa sinulla on mahdol­li­simman paljon omia kuviasi, mielellään RAW/DNG formaa­tissa, sekä halutessasi oman kameran (toisena viikon­loppuna) profi­lointia varten.

Kurssin ajat

Etäsessiot

Tiistai 8.11. klo 18–20 (Google Meet)

Tiistai 15.11. klo 18–20 (Google Meet)

Kontak­tio­petus (Marintie 9, Inkeroinen)

  1. viikon­loppu (perusteet) 19- 20.11
  2. viikon­loppu (edistyneet ominai­suudet) 26–27.11

Molempina viikon­lop­puina la klo 9–17 ja su klo 9–14 (tunnin lounas­tauko, viikon­lop­puisin koulun ruokala on suljettu, mutta meillä on useampia pieniä keittiöitä omatoi­mi­ruo­kailuun asuntolan puolella).

Maksi­mi­määrä opiske­li­joita lähio­pe­tuk­sessa on 15 henkilöä. Opiske­lijat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

Etäsessiot: ilmainen

Kontak­tio­petus: 80€/viikonloppu. 

Majoi­tus­mah­dol­lisuus opiston asuntolassa

  • omilla lakanoilla 24 €/vrk 
  • opiston lakanoilla 40 €/vrk

On mahdol­lista ottaa osaa vain yhteen tai molempiin viikon­lop­puihin. Huomioi­tavaa on, että toinen viikon­loppu pohjaa ensim­mäiseen, ja sen sisältö voi olla liian haastavaa, mikäli ei ole aiempaa kokemusta Lightroomista.


Ilmoit­tau­tu­minen: koulutus@kyme.fi

Lisätiedot: kari.kuukka@kyme.fi

Lisätietoja valoku­vauksen opiske­lusta yleensä Kymen Opistossa: päivä­linja  ja monimuoto-opetus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.